Programy a další orgány OSNDětský fond OSN (UNICEF)Dětský fond OSN vznikl v roce 1946. Jeho práce se řídí Úmluvou o právech dítěte, která je celosvětově nejakceptovanější mezinárodní normou týkající se lidských práv. Činnost UNICEF je založena na přesvědčení, že péče o děti a ochrana jejich práv je základním kamenem pokroku lidstva.

UNICEF pečuje o veškeré aspekty zdraví dětí od narození až po dospělost. Usiluje, aby byly všechny děti očkovány proti běžným dětským nemocem a aby se jim společně s jejich matkami dostávalo dostačující výživy. Brání šíření AIDS mezi mladými lidmi a dětem a rodinám postiženým touto nemocí poskytuje potřebnou pomoc. Podporuje vzdělávání dívek, pomáhá při mimořádných událostech a tam, kde jsou děti vystaveny násilí, zneužívání a vykořisťování.

UNICEF je řízen výkonnou radou tvořenou zástupci 36 zemí. Rada řídí činnost, programy a financování fondu. Má přes 7000 zaměstnanců působících ve 158 zemích. Je financován výhradně z dobrovolných vládních a nevládních příspěvků. Jeho celkové výdaje v roce 2002 byly mírně nad jednu miliardu USD. Valná většina podpory přichází od vlád států, nezanedbatelnou pomoc ale poskytuje i soukromý sektor a také přibližně šest milionů jednotlivců.

V roce 1965 byla činnost fondu oceněna Nobelovou cenou míru. Nejvýznamnější publikací UNICEF je každoroční Zpráva o situaci dětí ve světě.

Činnost UNICEF významně podporují národní výbory UNICEF ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Informace o českém UNICEF najdete na internetu na www.unicef.cz

výkonný ředitel: Anthony Lake (USA)
sídlo: UNICEF House, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA
telefon: (1 212) 326 7000; fax: (1 212) 888 7465
e-mail: info@unicef.org
internet: www.unicef.org