SekretariátOdbor poskytování informací veřejnosti (DPI)


zástupce generálního tajemníka, Sashi Tharoor (Indie)

Úkolem DPI je podpora naplňování hlavních záměrů OSN prostřednictvím strategické komunikace o aktivitách a záležitostech organizace, a tím získávání podpory veřejnosti pro uskutečňování cílů organizace. Ke komunikaci využívá odbor mezioborové programy, informační kampaně, zpravodajský a publicistický servis, rozhlasové a televizní pořady, tiskové zprávy, publikace, dokumentární filmy a speciální akce. Poskytuje také knihovnické služby. Kromě pracovníků v sídle OSN má DPI k dispozici 57 informačních center (UNIC), regionální centrum v Bruselu (RUNIC) a informační kanceláře při osmi úřadovnách OSN po celém světě.

Zástupce generálního tajemníka OSN pro komunikaci a poskytování informací veřejnosti, který stojí v čele DPI, odpovídá v rámci OSN za komunikační strategii a politiku poskytování informací. Jeho úkolem je zajistit, aby organizace posky tovala sdělovacím prostředkům, občanské společnosti a veřejnosti koordinovaný, odpovídající a otevřený tok informací o svých úkolech a své práci.

Odbor se skládá ze tří divizí. Divize pro strategickou komunikaci vypracovává komunikační strategie pro prioritní témata OSN a koordinuje jejich implementaci v rámci DPI a napříč systémem organizace. Vytváří informační materiály určené k zveřejňování klíčových témat především v celosvětových médiích. Poskytuje programovou a organizační podporu globální síti informačních center OSN, vypracovává komunikační strategie a zabezpečuje informační složky působící při mírových misích.

Mediální a zpravodajská divize produkuje a šíří zprávy a informace o činnosti systému OSN do sdělovacích prostředků celého světa. Poskytuje logistickou podporu novinářům a prostřednictvím internetového tiskového centra OSN zajišťuje permanentní zpravodajský servis v šesti jazycích. Zabezpečuje zpravodajsky jednání a akce OSN, vydává tiskové zprávy, vyrábí televizní programy, rozhlasové relace, vytváří a spravuje fotobanku OSN. Vydává pravidelné publikace OSN, například Základní údaje o Organizaci spojených národů (v češtině známé pod názvem Fakta a čísla OSN) .

Hlavní knihovna OSN – knihovna Daga Hammarskjölda – je součástí Divize pro vnější komunikaci. Sem patří i sekce DPI pro spolupráci s nevládními organizacemi a vzdělávacími institucemi. Pořádá zvláštní akce a výstavy k významným tématům, pořádá každoroční školicí program pro novináře a rozvíjí spolupráci s organizacemi veřejného i soukromého sektoru na podporu cílů OSN. Organizuje prohlídky sídla OSN a má odpovědnost za zodpovídání dotazů veřejnosti. Vydává Ročenku OSN, přehled veškerých událostí v OSN a oficiálních dokumentů a časopis UN Chronicle.

Úřad mluvčího generálního tajemníka je odpovědný za veškeré mediální aktivity generálního tajemníka a vysvětlování činnosti a politiky OSN sdělovacím prostředkům. Každý den předstupuje mluvčí nebo jeho zástupce před novináře a informuje o činnosti generálního tajemníka a dění uvnitř systému OSN, včetně Rady bezpečnosti a všech dalších důležitých orgánů organizace. Mluvčí je podřízen přímo generálnímu tajemníkovi.