SekretariátOdbor pro ekonomické a sociální otázky (DESA)


zástupce generálního tajemníka, José Antonio Ocampo (Kolumbie)

Odbor pro ekonomické a sociální otázky má tři široké a vzájemně související oblasti činnosti:

  1. Shromažďuje a analyzuje širokou škálu dat z oblasti ekonomie, sociálních otázek a životního prostředí, které se týkají aktuálních otázek a trendů. Tyto údaje slouží jako informační zdroje pro rozhodovací procesy OSN a jsou využívány i mimo systém organizace.
  2. DESA zprostředkovává jednání ve Valném shromáždění a v Ekonomické a sociální radě a jejích přidružených orgánech a přispívá k hledání konsensu mezi členskými státy a dalšími účastníky jednání v globálních otázkách ekonomického a sociálního charakteru.
  3. Vznesou-li členské státy požadavek, doporučuje vhodné metody a prostředky na řešení jejich rozvojových problémů. Patří mezi ně realizace národních programů a činností dohodnutých na Summitu tisíciletí, Monterreyské konferenci o financování rozvoje, Světovém summitu o udržitelném rozvoji a dalších globálních konferencích a summitech s hospodářskou, sociální a ekologickou tematikou.

DESA se angažuje v oblasti podpory trvale udržitelného rozvoje, prosazování rovnoprávnosti pohlaví a odstranění diskriminace žen, zabývá se analýzou rozvojových politik, otázkami populace, statistiky, veřejné správy, elektronických metod správy, sociální politiky a rozvoje. Mezi nové oblasti činnosti DESA patří podpora Stálého fóra pro otázky původních obyvatel, Pracovní skupiny OSN pro informační a komunikační technologie a Fóra OSN pro lesy. Odbor úzce spolupracuje s nevládními organizacemi a se zástupci občanské společnosti.