SekretariátÚřad pro právní otázky (OLA)


zástupce generálního tajemníka, právní poradce Nicolas Michel (Švýcarsko)

Úřad OSN pro právní otázky (OLA) je hlavním orgánem OSN v oblasti právních služeb. Poskytuje právní podporu generálnímu tajemníkovi, jednotlivým oddělením Sekretariátu a hlavním přidruženým orgánům OSN v oblasti mezinárodního soukromého a veřejného práva. Úřad slouží jako sekretariát pro právní orgány, které se věnují otázkám mezinárodního veřejného práva, námořního práva a mezinárodního obchodního práva. Vykonává funkce, které mu zadává generální tajemník v souladu s článkem 102 Charty OSN a Statutu mezinárodního soudního dvora.

OLA se zabývá právními otázkami, které se týkají mezinárodního míru a bezpečnosti, výsad a imunit OSN a akreditací a zastoupení členských států. Připravuje návrhy mezinárodních smluv, dohod, jednacích řádů orgánů a konferencí OSN a jiných právních textů. Poskytuje také právní služby a poradenství v oblasti mezinárodního soukromého a administrativního práva a rezolucí a předpisů OSN. Úřad slouží i jako sekretariát Šestého výboru Valného shromáždění, Komise pro mezinárodní právo, Komise pro mezinárodní obchodní právo, orgány ustavené Úmluvou OSN o mořském právu, Správní tribunál OSN a dalších právních orgánů OSN. Přebírá též odpovědnost za generálního tajemníka v oblasti registrace a zveřejňování mezinárodních úmluv a slouží jako jejich depozitář.

Vedoucí úřadu má titul právní poradce a zastupuje generálního tajemníka na setkáních a konferencích právní povahy nebo při soudních či arbitrážních řízeních. Právní poradce certifikuje právní pokyny vydávané jménem Organizace spojených národů, svolává schůzky právních poradců systému OSN a současně na nich OSN zastupuje.