Mezinárodní soudní dvůrSoudní pravomoci


Do pravomoci Mezinárodního soudního dvora spadají všechny spory a otázky předložené členskými státy a dále záležitosti stanovené Chartou OSN nebo mezinárodními smlouvami a konvencemi. Státy se mohou předem zavázat, že se podřídí rozhodnutí ICJ buď podpisem smlouvy či úmluvy, jež takový závazek výslovně stanoví, nebo tím, že učiní samostatné prohlášení. Tato prohlášení o přijetí pravomocí soudu často stanoví výjimky, na které se povinná pravomoc nevztahuje.

V souladu se svým statutem řeší Mezinárodní soudní dvůr spory uplatňováním:

  • mezinárodních úmluv stanovujících pravidla výslovně uznávaná státy, jichž se spor týká;
  • mezinárodních zvyklostí a obecně uznávaných postupů, které jsou přijímány jako zákon;
  • obecných zákonných principů uznávaných státy;
  • soudních rozhodnutí a stanovisek nejkvalifikovanějších právních znalců jednotlivých zemí.