Valné shromážděníFunkce a pravomoci


Funkce a pravomoci | Zasedání


Charta zakotvuje následující funkce a pravomoci Valného shromáždění:

  • zvažovat a činit doporučení v záležitostech týkajících se principů spolupráce při udržování světového míru a bezpečnosti včetně otázek odzbrojení a omezování zbrojení;
  • jednat o otázkách týkajících se mezinárodního míru a bezpečnosti s výjimkou případů, kdy se sporem nebo situací zabývá Rada bezpečnosti, a činit v těchto otázkách doporučení;
  • projednávat a (s toutéž výjimkou) činit doporučení v jakýchkoli otázkách, které spadají do rámce Charty nebo mají vliv na pravomoci a funkce kteréhokoli jiného orgánu OSN;
  • iniciovat vypracovávání studií a zpráv a činit doporučení v oblasti mezinárodní politické spolupráce, rozvoje a kodifikace mezinárodního práva, dodržování lidských práv a základních svobod a mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací a zdravotní;
  • prosazovat mírová řešení všech situací, které by mohly ohrozit přátelské vztahy mezi národy, bez ohledu na příčiny vzniku těchto situací;
  • zabývat se zprávami Rady bezpečnosti a dalších orgánů OSN;
  • určovat a schvalovat rozpočet OSN a určovat výši příspěvků jednotlivých členů;
  • volit nestálé členy Rady bezpečnosti, členy Ekonomické a sociální rady a dodatečné členy Poručenské rady (pokud je to třeba); společně s Radou bezpečnosti volit soudce Mezinárodního soudního dvora a na základě doporučení Rady bezpečnosti jmenovat generálního tajemníka OSN.