UN Publications

Na této stránce vám doporučujeme nejnovější a nejzajímavější publikace ze systému OSN. Publikace, které se nám podaří získat do fondu naší knihovny, budou příslušně označeny.State of World Population 2014

UNFPA 2014, 126 stran

State of world population 2014

Náš svět je domovem 1,8 miliardy mladých lidí ve věku od 10 do 24 let. Tato věková skupina se nejrychleji rozrůstá v nejchudších oblastech. Patří k ní 600 milionů dospívajících dívek, jejichž potřeby a výzvy, kterým čelí, jsou specifické, stejně jako jejich představy o vlastní budoucnosti. Mladých lidí ještě nikdy nebylo tolik. Pravděpodobně už nikdy nevznikne tak velký potenciál ekonomického a společenského rozvoje. Na tom, jak zareagujeme na potřeby a sny mladých lidí, bude záviset naše společná budoucnost.

Zpráva je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.The Millennium Development Goals Report 2014

United Nations 2014, 56 stran

The Millennium Development Goals Report 2014

Nejnovější zpráva o Rozvojových cílech tisíciletí (MDGs) věnuje pozornost poslednímu vývoji v jejich plnění. Ubezpečuje, že Rozvojové cíle přinesly do životů lidí hluboké změny. Bylo dosaženo příznivého vývoje při snižování extrémní chudoby, zpřístupňování základního vzdělání, v boji proti malárii a tuberkulóze, i v dalších oblastech. Členské státy se v současné době zaměřují na diskusi při definování Sustainable Development Goals (SDGs), které budou v rozvojové agendě po roce 2015 navazovat na MDGs. Úsilí o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí představuje úhelný kámen při vytváření pevných základů pro rozvojovou práci po roce 2015.

Zpráva je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.Yearbook of the United Nations 2009

United Nations, Department of Public Information 2014, 1576 stran

Yearbook of the United Nations 2009

Ročenka přináší obsáhlý souhrn politických a bezpečnostních témat, záležitostí ochrany lidských práv, ekonomických, sociálních a právních otázek, stejně jako institucionálních, administrativních a rozpočtových záležitostí organizace. Jde o nejspolehlivější příručku zachycující činnost a oblasti zájmu organizace. Obsahuje texty všech nejdůležitějších rezolucí a usnesení Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Ekonomické a sociální rady a dává je do kontextu s postojem, rozhodnutím a konáním OSN. V roce 2009 vyzval generální tajemník organizaci, aby se stala centrem nového multilateralismu. Nejnovější, 63. vydání ročenky upozorňuje na reakci organizace na prohlubující se hospodářskou krizi, přetrvávající potravinovou nestabilitu a pandemii viru H1N1, na hrozící klimatickou krizi a širokou škálu bezpečnostních, rozvojových, humanitárních a lidskoprávních problémů.

Zpráva je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.Economic Development in Africa Report 2014: Catalysing Investment for Transformative Growth in Africa

Economic Development In Africa Report 2014

UNCTAD 2014, 100 stran

Zpráva se věnuje současnému stavu rozvoje Afriky. V posledních deseti letech se hospodářskému růstu afrických zemí poměrně dařilo. Průměrná výše investic na tomto kontinentě však zůstává nízká vzhledem k tomu, co považujeme za nezbytné k dosažení národních rozvojových cílů, a vzhledem k průměrným hodnotám ekonomického růstu pro rozvojové země. Vyplývá z toho, že nedávný africký růst by mohl být křehký a ve střednědobém i dlouhodobém výhledu pravděpodobně těžko udržitelný, pokud budou současné trendy pokračovat. Klíčová otázka tedy zní: jak mohou africké vlády přetavit investice v udržitelný a transformaci přinášející růst? Právě touto otázkou se zpráva zabývá.

Zpráva je k dispozici k prostudování v knihovně informačního centra OSN.Realizing the Potential: Annual Report 2013

Realizing the Potential 2013 UNFPA

UNFPA 2014, 56 stran

Tato výroční zpráva shrnuje za rok 2013 výsledky programů a iniciativ a cíle dosažené na úrovních globální i regionální. Populační fond OSN (UNFPA) působil během roku 2013 ve 159 zemích a pomáhal vytvořit svět, v němž každé těhotenství je vítané, každý porod bezpečný a každý mladý člověk má možnost uplatnit svůj potenciál.

Vlády, partnerské organizace, nadace i jednotlivci darovali 978,6 milionu amerických dolarů, s jejichž pomocí dosáhl UNFPA jistých výsledků v sedmi hlavních programových oblastech ze svého strategického plánu pro období 2008-2013:

  • Zlepšit zdraví matek a novorozenců;
  • Rozšířit dostupnost dobrovolného plánování rodičovství;
  • Zpřístupnit služby týkající se viru HIV a sexuálně přenosných nemocí většímu množství těhotných žen, lidí infikovaných HIV, mladých lidí a dalších významných skupin obyvatelstva;
  • Hájit rovnost pohlaví a reprodukční práva;
  • Rozšířit pro mladé lidi dostupnost zdravotních služeb vztahujících se k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a zvýšit jejich informovanost o těchto tématech;
  • Propojit populační dynamiku, politická rozhodování a rozvojové plány;
  • Zdůrazňovat význam statistických dat.

Zpráva je k dispozici k prostudování v knihovně informačního centra OSN.The State of the World’s Children 2014 in Numbers: Every Child Counts - Revealing Disparities, Advancing Children’s Rights

The State of the World’s Children 2014 in Numbers: Every Child Counts - Revealing Disparities, Advancing Children’s Rights

UNICEF 2014

Zvláštní vydání ročenky The State of the World´s Children uporňuje na důležitou roli dat a monitoringu při prosazování práv dětí. Díky spolehlivým údajům, které jsou analyzovány a efektivně šířeny, znemožňuje monitoring, aby porušování práv zůstalo nepovšimnuto. Data sama o sobě nemohou změnit svět. Ale umožnňují změny: identifikují potřeby, podporují obhajobu práv, měří pokrok a odpovědným připomínají jejich závazky. Následné převedení teorie do praxe je úkol pro politiky. Publikace také vyzývá k větším investicím – jak do desagregovaných dat, tak i do dat o dětech, dříve do monitoringu nezahrnovaných – tak aby se iniciativy mohly lépe zaměřit na ty nejvíce vyloučené. Obsahuje text, 14 statistických tabulek, grafiky a fotografie.World Youth Report 2013: Youth and Migration

World Youth Report 2013: Youth and Migration

UN 2014, 122 stran.

Ročenka World Youth Report 2013 se věnuje tématu mládež a migrace. Přináší přehled základních dat o vývoji migrace mládeže: kdo migruje, odkud pochází, kam odchází a proč. Zpráva popisuje celý proces migrace, od jejího plánování a přípravy, včetně podnětů, na jejichž základě se mladí lidé rozhodují. Zkoumá dopad stěhování na mládež - na ty kteří se přestěhovali a zaroveň na ty od kterých se někdo odstěhoval - jejich zážitky z přesunu, život v novém prostředí a překážky, kterým musí čelit. Zkušenosti, poskytnuté přímo mladými lidmi, kteří změnu prostředí sami zažili, dává této práci další rozměr.Basic Facts about the United Nations

Basic Facts about the UN

UN 2014, 273 stran.

Nejnovější aktualizované vydání (2014). Tato podrobná příručka je určena široké veřejnosti. Popisuje strukturu OSN, práci organizace, hlavní oblasti její činnosti a její význam. Přílohy obsahují aktuální data o členství v OSN, mírových operacích a kontaktní údaje informačních center a dalších kanceláří OSN.

Příručka je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.Information Economy Report 2013: The Cloud Economy and Developing Countries

Information Economy Report 2013

UNCTAD 2014, 134 stran.

Zpráva hodnotí možnosti cloud computing pro rozvojové a tranzitivní ekonomiky. Zabývá se současnou úrovní cloud computingu v ekokonomikách rozvojových zemí a jeho potenciálním významem. Na základě poznatků z této oblasti pak předkládá návrh politik, které by měly usnadnit maximální možné využití cloud computingu. Je to první zpráva, v níž se OSN zabývá možnostmi cloud computingu pro rozvojové země.

Tištěné vydání zprávy je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.Publikace 2013

World Investment Report 2013: Global Value Chains - Investment and Trade for Development

World Investment Report 2013

UNCTAD 2013, 264 stran.

Zpráva přináší nejnovější data a analýzy trendů v přímých zahraničních investicích a souvisejících politikách. V roce 2012 příliv zahraničních investic prudce poklesl, což se projevilo především v rozvinutých zemích. Poprvé v historii tak rozvojové země získaly více investic než rozvinuté státy. Pro období 2013-2014 se očekává mírný růst přímých zahraničních investic.

Tištěné vydání zprávy je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.MDG Report 2013

MDG Report 2013

UN DESA 2013, 60 stran.

Letošní výroční zpráva představuje nejobsáhlejší zhodnocení pokroku, jehož bylo až dosud dosaženo v plnění Rozvojových cílů tisíciletí. Vychází z údajů poskytnutých řadou mezinárodních organizací jak ze systému OSN, tak mimo něj. Souhrnná čísla poskytují přehled výsledků v jednotlivých regionech a díky nim lze sledovat i vývoj plnění cílů v průběhu let. Zprávu připravila statistická divize útvaru OSN Department of Economic and Social Affairs.

Tištěné vydání zprávy je k dispozici v knihovně informačního centra OSN.Global Employment Trends 2013

Global employment trends 2013

ILO 2013, 140 stran.

Pět let po vypuknutí globální finanční krize přináší Global Employment Trends 2013 nejnovější světové i regionální informace a projekce indikátorů trhu práce, jako je míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti, pracující chudoba nebo pracující v rodině. Představuje také politiky připravované ve světle nových výzev, které musí rozhodující činitelé vyřešit v nadcházejícím roce.The state of the world's children 2013

State of the world's children 2013

UNICEF 2013, 160 stran.

Každé sedmé dítě je postižené. Takové děti jsou nejzranitelnější a nejohroženější chudobou a sociálním vyloučeím. UNICEF se věnuje zlepšování životních podmínek dětí, a to zejména těch nejvíce znevýhodněných. Zpráva se zabývá typickými překážkami, jež musí postižené děti překonávat: diskriminací, škodlivými normami a nedostatkem podrobných informací. Text obsahuje analýzu a poskytuje přehled dobrých praxí v oblastech všeobecného zdraví a vzdělávání, prevence, výživy, ochrany proti násilí, vykořisťování a zneužívání, krizové pomoci, institucionalizaci a významu odpovídajících technologií i infrastruktury.World Drug Report 2013

World Drug Report 2013 cover

UNODC 2013, 115 stran.

Světová zpráva o drogách 2013 se zabývá nejnovějšími trendy na světových trzích s nelegálními drogami, včetně nových psychoaktivních substancí.Climate-Smart Agriculture Sourcebook

FAO 2013, 570 stran.

FAO Report

Potravinovou bezpečnost lze řešit společně s klimatickou změnou. Klimaticky inteligentní zemědělství může mít pozitivní vliv na životní prostředí. Jak toho dosáhnout analyzuje nová publikace FAO.

Encyklopedie biodiverzity pro mládež (The Youth Guide to Biodiversity).

Youth Guide to Biodiversity

FAO 2013

Možná je pozdě zachránit některé biologické druhy. Ale rozhodně není pozdě pokusit se zachránit další. Pomoci mohou zejména mladí lidé. Být informovaný a motivovaný, to je ten nejlepší způsob, jak začít. Tištěné vydání je k dispozici v knihovně iCentra OSN.Zpráva o lidském rozvoji 2013: Globální Jih na vzestupu

Vyšlo v březnu 2013

Zprávu o lidském rozvoji již od roku 1990 každoročně vydává Rozvojový program OSN (UNDP). Ta letošní vyšla v březnu pod titulem The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World (Jih na vzestupu: Lidský rozvoj v různorodém světě). Všímá si především velkého posunu v dynamice vývoje globálního světa podníceného nástupem nových mocností z rozvojových zemí.Promises to keep: annual report 2012

UNFPA 2013, 52 stran.

UNFPA Annual Report 2012

Výroční zpráva Populačního fondu OSN (UNFPA) informuje o pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění globálních programových cílů ve všech regionech během roku 2012. UNFPA působil ve 156 zemích a usiloval o vytvoření světa, v němž každé těhotenství je chtěné, každý porod bezpečný a každý mladý člověk má možnost uplatnit svůj potenciál.Green Economy and Trade: Trends, Challenges and Opportunities

Green economy and trade

Zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) 2013

Přechod k zelené ekonomice = nové obchodní příležitosti. Globální trh s nízkouhlíkatými a energeticky nenáročnými technologiemi a obnovitelnými zdroji energie vzroste do roku 2020 na téměř tronásobek současné hodnoty, tedy na přibližně 2,2 bilionu amerických dolarů (více než 43 bilionů Kč). Více informací v nové zprávě UNEP.Publikace 2012

Global Environment Outlook 5 (GEO-5): Životní prostředí pro budoucnost kterou chceme

Publications Geo 5

Vyšlo v červnu 2012

Jedna z hlavních publikací Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Na jejím vzniku se podílejí tisíce vědců a stovky spolupracujících výzkumných center.Potravinová nejistota ve světě 2012

Potravinová nejistota 2012

FAO 2012

Počet lidí, kteří trpí podvýživou, je alarmující, proto boj proti hladu zůstává i nadále hlavní globální výzvou. Zpráva FAO pro rok 2012, která vyšla pod titulem Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition, pojednává o roli ekonomického růstu při snížení podvýživy. Zpráva je v tištěném vydání k dispozici v knihovně iCentra OSN.Zpráva o nejméně rozvinutých zemích světa 2012

LDC 2012

UNCTAD 2012

Finanční pomoc nejméně rozvinutým zemím světa pomáhá snižovat jejich chudobu a zlepšovat zdravotní péči a úroveň vzdělání, avšak může také zvyšovat riziko jejich závislosti na vnějších zdrojích financování. Zpráva o nejméně rozvinutých zemích světa 2012 zkoumá efektivní využití finančních prostředků pro nejméně rozvinuté země světa a také potencionální roli diaspor vzniklých na základě nedávných migračních vzorců ke zvýšení jejich výrobních kapacit. Zpráva je v tištěném vydání k dispozici v knihovně iCentra OSN.