Pro firmyObchodní příležitosti na trhu OSN


Obchodní příležitosti na trhu OSN | Prezentace obchodníků na internetových stránkách OSNOdbor OSN pro nákup zboží a služeb (UNPD) se sídlem v New Yorku odpovídá za celou řadu obchodních aktivit Spojených národů. Jedná se o nákupy pro sídlo OSN v New Yorku, mírové mise OSN na celém světě, regionální komise OSN a další organizace systému OSN.

OSN nakupuje zboží a služby z mnoha odvětví, mezi něž patří např. letecká doprava, automobilová doprava, potraviny a cateringové služby, počítače a zpracovávání dat, tiskařské služby, kancelářské vybavení a další.

UNPD každoročně provádí nákupy v hodnotě stovek milionů dolarů od tisíců prodejců ze všech konců světa.

Přestože nejvýznamnější obchodní činnost spadá přímo do pravomoci UNPD, jednotlivé úřadovny a mise OSN jsou také do značné míry oprávněny provádět vlastní nákup zboží a služeb. Doporučujeme proto zájemcům o obchodní styk s OSN, aby s místními úřadovnami OSN navázali kontakt. Kontakty na ně jsou k dispozici na internetové stránce UNPD (www.un.org/Depts/ptd/).

Množství informací o možnostech prodeje zboží a služeb Organizaci spojených národů je přístupných na internetové stránce UNPD, včetně odpovědí na nejčastější otázky. Potenciální prodejci by určitě tuto stránku měli navštívit.

Je třeba poznamenat, že UNPD nezajišťuje nákupy pro celý systém OSN. Specializované agentury, fondy a programy, jako například Rozvojový program OSN (UNDP), UNICEF nebo Světová zdravotnická organizace, mají své vlastní obchodní aktivity a postupy.

Cílem OSN je vytvořit co nejúplnější databázi dodavatelů ze všech částí světa.

Za účelem obchodování s Organizací spojených národů je nutné registrovat se jako potenciální dodavatel u UNPD. Pozvánky k výběrovým řízením a žádosti o návrhy budou zasílány pouze registrovaným prodejcům.

Registrace je jednoduchý proces, registrační materiály mohou být staženy z internetové stránky UNPD (www.un.org/Depts/ptd/). Na požádání zašle UNPD registrační materiály poštou.

K registraci dochází po odeslání následujících tří dokumentů obchodnímu oddělení:

1. vyplněná a podepsaná přihláška

Je důležité, aby přihláška byla vyplněna úplně a správně. Do oddílu 1 se vepisují základní informace o firmě. V oddílu 2 se uvádí finanční informace. To je velice důležité, protože finanční informace jsou klíčem k hodnocení přihlášky. Sekce 3 přihlášky vyžaduje poskytnutí informací o produktech a službách, které firma nabízí. Vyplnit tento oddíl je rovněž velice důležité; potenciální prodejci musí jasně a konkrétně popsat, jaké produkty či služby může jejich firma nabídnout. Produkty a služby musí být v přihlášce uvedeny v kódovém systému OSN (UNCCS). Úplný seznam těchto kódů je součástí souboru registračních materiálů (k dispozici na internetu: www.un.org/Depts/ptd/venreg.htm). Když vaše společnost například prodává motorová vozidla, musíte přesně specifikovat druh nabízených vozidel uvedením příslušného kódu UNCCS.

2. kopie rozvahy a výkazu zisků a ztrát, nebo kopie poslední výroční zprávy. Bez finančních údajů nemohou být přihlášky brány v potaz.

Prodejci registrovaní jako kontraktoři v oblasti letecké dopravy a služeb musí zároveň s ostatními požadovanými dokumenty předložit i vyplněnou technickou přihlášku. Tento formulář je poskytován těm společnostem, které se chtějí zaregistrovat jako smluvní poskytovatelé služeb a výrobků v oblasti letecké dopravy.

3. obecné informace o společnosti a službách, které poskytuje, včetně příslušných obchodních referencí.

O radu jak postupovat při registraci je možno požádat telefonicky, faxem nebo na emailové adrese uvedené na registračním formuláři (register@un.org).

Po obdržení výše uvedených dokumentů bude každá žádost o registraci neprodleně posouzena a všichni žadatelé budou informováni o výsledku. Mezi kritéria registrace patří, zda má OSN zájem o nabízené zboží a služby, stejně jako zkušenost žadatele v oblasti mezinárodního obchodu a jeho finanční stabilita.

U UNPD se již zaregistrovalo několik tisíc prodejců a OSN hledá další dodavatele ve všech částech světa. K tomu, abyste mohli uzavírat obchodní transakce se Spojenými národy, nemusí vaše společnost nutně mít k dispozici miliony dolarů. K registraci jsou vyzývány společnosti malé i velké.

Zařazení do databáze UNPD vám nezaručí účast na každé zakázce, ale nabídka vaší společnosti bude každopádně při mezinárodních výběrových řízeních brána v úvahu.

Celková hodnota nákupů OSN se rok od roku značně liší v závislosti na aktuálních potřebách organizace. V posledních letech se roční objem nákupů pro sídlo OSN a pro mírové operace pohybuje zhruba ve výši 300 milionů USD.

V OSN se běžně používají tři druhy nákupu služeb či zboží od registrovaných dodavatelů.

U nákupů v hodnotě do 25 000 USD bývá zveřejněna výzva k předložení cenové nabídky (Request for Quotations, RFQs), která umožňuje rychlý výběr a provedení transakce. V těchto případech má OSN právo formálně či neformálně se informovat o konkurenčních cenových nabídkách.

Nákladnější nákupy se provádějí dvěma způsoby. V případech, kdy je přesně specifikováno požadované zboží a služby, je vyhlášeno výběrové řízení (Invitations to Bid, ITBs). Zakázku pak získá společnost nabízející nejnižší cenu za výrobky nebo služby přesně odpovídající požadovaným specifikacím.

V případech, kdy existuje více možností realizace zakázky, jako například u stavebních projektů, je zveřejněna výzva k předložení návrhů (Requests for Proposal, RFP), přičemž uchazeči mají možnost v návrzích prezentovat vlastní představu realizace zakázky. Návrhy jsou posuzovány z úhlu kvalitativních i cenových hledisek.

UNPD otevírá návrhy a zapečetěné nabídky veřejně a každý uchazeč má možnost na toto veřejné otevírání nabídek poslat svého zástupce do newyorského sídla OSN. Na zveřejňování nabídek jsou rovněž zváni obchodní zástupci misí jednotlivých členských států při OSN.

Při veřejném otevírání nabídek jsou předkládané ceny i podmínky předčítány nahlas.

Při veřejném otevírání návrhů jsou nahlas předčítány pouze jména uchazečů.

Informace týkající se požadavků jsou k dispozici na internetové stránce UNPD pod heslem „Expressions of Interest“ (vyjádření zájmu). Prodejci by měli dát najevo svůj záměr podílet se na konkrétní zakázce.

Kromě tohoto je žádoucí, aby si prodejci zjistili informace o aktuálních požadavcích na zakázky ve svých vlastních zemích, neboť může jít i o poměrně rozsáhlé zakázky. Seznam místních obchodních kontaktů pro všechny mise OSN lze najít na internetové stránce UNPD.

Jak již bylo zmíněno, UNPD neodpovídá za nákupy pro celý systém OSN. Prodejcům je doporučováno, aby se obraceli i na specializované agentury OSN, fondy a programy přímo.

Prodejci se rovněž mohou zaregistrovat do společné databáze dodavatelů OSN (UNCSD), k níž mají přístup všechny úřadovny, fondy a programy OSN.

UNPD chce zdůraznit, že ze strany OSN existuje vzhledem k její rozmanité činnosti poměrně stabilní a silná poptávka po různých produktech a službách.

Větší nákupy pro sídlo OSN, mírové mise, regionální komise a tribunály probíhají prostřednictvím výběrových řízení vypisovaných UNPD.

Aby mohli prodejci předkládat nabídky týkající se těchto řízení, musí se zaregistrovat u UNPD. Tento relativně jednoduchý proces je spolu se všemi potřebnými informacemi popsán na internetové adrese www.un.org/Depts/ptd/venreg.htm.

OSN uzavírá kontrakty s firmami a obchodními společnostmi z celého světa. Doporučujeme navštívit internetovou stránku UNPD a zaregistrovat se, abychom s vámi v budoucnu mohli obchodovat!