Mezinárodní právoMezinárodní obchodní právo

 


Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) podporuje rozvoj světového obchodu utvářením úmluv, modelových zákonů, pravidel a právních pomůcek zaměřených na sladění práva mezinárodního obchodu. Komisi, kterou založilo Valné shromáždění v roce 1966, tvoří zástupci šedesáti států reprezentující různé geografické oblasti a hlavní ekonomické a právní systémy. UNCITRAL se v průběhu let stala hlavním právním orgánem systému OSN na poli mezinárodního obchodu. Jejím sekretariátem je mezinárodní právní pobočka Úřadu OSN pro právní otázky.

Za 37 let své existence vytvořila Komise všeobecně přijímané právní texty pro různé oblasti mezinárodního obchodního práva, které jsou dnes považovány za přelomové dokumenty. Patří k nim Pravidla arbitrážního řízení UNCITRAL (1976); Pravidla UNCITRAL pro urovnávání obchodních sporů (1980); Úmluva OSN o kontraktech na mezinárodní prodej zboží (1980); Modelový zákon UNCITRAL o mezinárodním arbitrážním řízení (1985); Modelový zákon UNCITRAL o udělování zakázek na zboží, stavební práce a služby (1994); Poznámky UNCITRAL o postupu arbitrážního řízení (1996) a Modelový zákon o elektronickém obchodu (1996).

Mezi další významné dokumenty vytvořené UNCITRAL náleží: Úmluva o promlčecí lhůtě při mezinárodním prodeji zboží (1974); Úmluva OSN o lodní dopravě zboží /Hamburská pravidla/ (1978); Úmluva OSN o mezinárodních směnkách a dluhopisech (1988); Právní směrnice UNCITRAL o sjednávání mezinárodních kontraktů na konstrukci průmyslových objektů (1988); Úmluva OSN o ručení operátorů přepravních terminálů v mezinárodním obchodu (1991); Právní směrnice UNCITRAL o transakcích v mezinárodním vzájemném obchodu (1992); Úmluva OSN o mezinárodních zárukách a záložních akreditivech (1995) a Modelový zákon UNCITRAL o přeshraniční platební neschopnosti (1997) .

Současná témata

Aktuálně se komise soustředí na přípravu Legislativní směrnice UNCITRAL o soukromě financovaných projektech rozvoje infrastruktury; sestavení a publikování precedenčního práva UNCITRAL (CLOUT); návrh právního dokumentu týkajícího se přepravy zboží po moři a návrh legislativní směrnice o bezpečnostních zájmech. Komise rovněž pracuje na přípravě mezinárodního nástroje pro elektronické uzavírání smluv a zvažuje cesty, jak odstranit možné právní překážky elektronického obchodu ve stávajících mezinárodních nástrojích, jež regulují mezinárodní obchod.

UNCITRAL se i nadále zabývá tématy, která souvisejí s požadavkem „psaní“, jak je zakotveno v Modelovém zákonu UNCITRAL o mezinárodním arbitrážním řízení (1985) a v Úmluvě o uznání a výkonu cizích arbitrážních nálezů (1958). Dalším stěžejním tématem je nové ustanovení týkající se uznání a výkonu dočasných ochranných opatření, které doplňuje článek 17 Modelového zákonu UNCITRAL o mezinárodním arbitrážním řízení.