Lidská právaPodpora a ochrana lidských práv

 

Úloha a pole působnosti OSN v oblasti podpory a ochrany lidských práv neustále roste. Základním úkolem je zajistit, aby byla respektována lidská důstojnost „lidu spojených národů“, jehož jménem byla sepsána Charta OSN. Prostřednictvím mezinárodního systému se OSN angažuje na několika úrovních:

  • Globální svědomí – Organizace spojených národů udává krok při zavádění mezinárodních norem přijatelného jednání států. Zaměřuje pozornost světa na praktiky, které nejsou v souladu s těmito normami. Valné shromáždění přijímá deklarace a úmluvy, které zdůrazňují univerzální platnost těchto norem.
  • Zákonodárce – díky OSN došlo ke kodifikaci bezprecedentního množství mezinárodních zákonů. Významnou součástí mezinárodního práva se staly např. práva žen, dětí, vězňů, zadržených osob a mentálně postižených osob, ale také porušení lidských práv, jako jsou genocida, rasová diskriminace či mučení.
  • Dohlížitel – OSN plní klíčovou roli při aplikaci teoreticky definovaných lidských práv. Mezi smlouvy, které zmocňují mezinárodní orgány dohlížet nad plněním smluvních závazků jednotlivých států, patří Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966). Smluvní orgány, zvláštní zpravodajové a pracovní skupiny Komise pro lidská práva mají k dispozici postupy a mechanismy na kontrolu dodržování mezinárodních norem a na vyšetřování jejich údajného porušování. Morální autoritě konečných rozhodnutí o jednotlivých případech dokáže odporovat jen málokterá vláda.
  • Řídící centrum – OHCHR přijímá stížnosti skupin a jednotlivců na porušování jejich práv. Úřad ročně obdrží přes 100 000 stížností. Obdržené informace předává příslušným orgánům OSN s ohledem na realizační procedury stanovené v úmluvách a rezolucích. Naléhavé žádosti o intervenci lze OHCHR zasílat faxem (+41 22 917 9022) nebo e-mailem (tb petitions@ohchr.org) .
  • Zastánce – když zpravodaj či předseda pracovní skupiny obdrží informace o vážném porušování lidských práv, jako je například týrání či hrozící mimosoudní poprava, doručí dotyčnému státu naléhavou zprávu, v níž žádá o vysvětlení a požaduje záruky, že práva údajné oběti budou respektována.
  • Analytik – údaje z oblasti lidských práv, které OSN průběžně shromažďuje, jsou nepostradatelné z hlediska rozvoje a uplatňování lidských práv. Například studie prováděné v mnoha zemích světa se staly základem pro vytvoření návrhu dokumentu o ochraně práv domorodých národů. Studie a zprávy připravené OHCHR na žádost orgánů OSN zavádějí nová opatření, postupy a instituce potřebné pro zvýšení respektu k lidským právům.
  • Odvolací fórum – První opční protokol Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva proti mučení a Opční protokol Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen umožňují jednotlivcům podávat (po vyčerpání všech možností nápravy v rámci vlastní země) stížnosti na státy, které přijaly příslušné právní procedury. Také Komise pro lidská práva přijímá každoročně četné stížnosti od nevládních organizací i jednotlivců.
  • Vyšetřovatel – Komise pro lidská práva vytvořila mechanismy, díky kterým lze provádět dohled a podávat zprávy o případech zneužívání a porušování lidských práv v konkrétní zemi. Těmito humanitárními, politicky choulostivými a často nebezpečnými úkoly jsou pověřováni zvláštní zpravodajové či zmocněnci a pracovní skupiny. Jejich úkolem je shromažďovat údaje, udržovat styky s místními skupinami a úřady, provádět inspekce s povolením příslušné vlády a doporučovat způsoby, jak respektování lidských práv zvyšovat.
  • Diskrétní diplomat – Generální tajemník a vysoký komisař OSN pro lidská práva při důvěrných jednáních s členskými státy připomínají lidská práva v oblastech, jako je propouštění vězňů a zmírňování trestů smrti. Komise pro lidská práva je oprávněna požádat generálního tajemníka o intervenci nebo o vyslání expertů do příslušné oblasti za účelem vyšetření situace a zabránění hrubému porušení lidských práv. V uplatňování této tiché diplomacie může generální tajemník rovněž využít svoji osobní morální autoritu, a přispět tak k ukončení porušování lidských práv.