Humanitární otázkyPoskytování pomoci a ochrany

 

Hlavní úlohu při poskytování humanitární pomoci plní čtyři orgány OSN: UNICEF, UNDP, WFP a UNHCR.

Drtivou většinu uprchlíků a vysídlených osob představují ženy a děti. V případech naléhavých katastrof působí Dětský fond OSN (UNICEF) v těsné součinnosti s dalšími orgány OSN a pomáhá obnovovat základní služby, jako jsou dodávky vody a dostupnost hygienických zařízení, zakládat školy a poskytovat utečencům očkování, léky a další potřeby.

UNICEF rovněž soustavně naléhá na vlády a bojující strany, aby zajistily efektivnější ochranu dětí. Jeho programy v konfliktních oblastech zahrnují například dojednávání příměří za účelem očkování dětí. UNICEF zavedl například koncepci děti jako mírové zóny, vytvořil dny klidu a koridory míru ve válkou postižených regionech. Speciální programy poskytují pomoc traumatizovaným dětem a pomáhají bezprizorním dětem znovu najít své rodiče a příbuzné. V roce 2002 poskytoval UNICEF pomoc v 51 zemích.

Rozvojový program OSN (UNDP) odpovídá za koordinaci činnosti v oblasti prevence, připravenosti a zmírňování následků přírodních katastrof. V případě krizových situací koordinují zástupci UNDP humanitární pomoc. Vlády se na UNDP obracejí často se žádostí o pomoc při tvorbě rehabilitačních programů a rozdělování pomoci.UNDP také spolupracuje s dalšími humanitárními organizacemi při přípravě podmínek pro dlouhodobý rozvoj dotčené oblasti. UNDP podporuje programy demobilizace bývalých bojujících stran, komplexní programy odstraňování min, návrat uprchlíků a osob vysídlených v rámci jednoho státu a obnovu institucí a právního řádu.

Každý projekt je prováděn po konzultaci s místními a národními činiteli, tak aby získané zdroje byly maximálně využity. UNDP nabízí rychlou pomoc celým společenstvím a zároveň pomáhá položit sociální a ekonomické základy pro trvalý mír, rozvoj a odstranění chudoby. Tento přístup kladoucí důraz na zájmy jednotlivých komunit pomohl zajistit potřebnou pomoc stovkám tisíců obětí válek a občanských nepokojů. Mnoho společenství poznamenaných válkou zlepšilo svou životní úroveň díky školicím programům, projektům na poskytování drobných úvěrů a obnově infrastruktury.

Světový potravinový program (WFP) poskytuje rychlou a účinnou pomoc milionům obětí různých katastrof, včetně uprchlíků a osob vysídlených v rámci jedné země. Pomoc při takových krizích pohltí většinu zdrojů WFP. Před deseti lety byly dvě ze tří tun potravinové pomoci poskytované WFP použity k zajištění soběstačnosti příjemců. Dnes je poměr obrácený, neboť téměř 80 procent zdrojů WFP míří k obětem humanitárních krizí.

V roce 2002 poskytl WFP prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých humanitárních akcí pomoc 58 milionům osob včetně vysídlenců v rámci jednoho státu, uprchlíků, dětí osiřelých vinou AIDS a obětí přírodních katastrof, jako jsou povodně či sucha. WFP odpovídá i za mobilizaci potravin a fondů na přepravu nákladů rozsáhlých potravinových operací organizovaných UNHCR.

WFP se ve stále větší míře podílí na projektech potravinové pomoci pro demobilizované vojáky. V období po skončení války nebo katastrofy WFP rovněž organizuje projekty zaměřené na obnovu a rekonstrukci zničené infrastruktury.

Většina lidí postižených katastrofami žije ve venkovských oblastech. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spolupracuje s WFP na systému včasného varování před hrozícími potravinovými krizemi a na hodnocení problémů se zásobováním potravinami po celém světě.

Globální systém FAO pro poskytování informací a včasné varování poskytuje pravidelné a aktuální informace o globální potravinové situaci. Provádí také hodnocení v zemích, kde hrozí problémy s dostupností potravin v důsledku lidmi zaviněných katastrof.

WFP a FAO spolupracují na posudku, na jehož základě je postižené oblasti poskytnuta pomoc. FAO poskytuje zemědělské prostředky pro obnovu potravinové produkce v postiženém regionu a nabízí nouzovou technickou pomoc. Speciální projekt humanitární pomoci poskytuje nezanedbatelnou podporu jednotlivým farmářům postiženým následky katastrof.

Světová zdravotnická organizace (WHO) se ve svých programech soustředí na posuzování zdravotních potřeb obyvatel postižených katastrofami a krizemi, poskytování zdravotních informací a pomoc při koordinaci a plánování. WHO provozuje krizové programy, jako je epidemiologické a nutriční pozorování, zvládání epidemií (včetně HIV/AIDS), očkování, management základních léků, reprodukční zdraví a duševní zdraví. V zemích postižených katastrofami vynakládá WHO mimořádné úsilí na odstranění dětské obrny a kontrolu tuberkulózy a malárie.