Humanitární otázkyKoordinace humanitární pomoci

 

V uplynulém desetiletí došlo k výraznému nárůstu počtu i intenzity občanských válek. Tyto konflikty vedly k rozsáhlým humanitárním krizím, vyžádaly si nesčetné oběti na životech, vedly k masovému vysídlování a vážnému narušení společností v již tak složitém politickém prostředí. OSN musí být schopná na tyto jevy rychle a efektivně reagovat..

V roce 1991 založilo Valné shromáždění Stálý meziresortní výbor pověřený koordinací mezinárodní reakce na humanitární krize. Ústředním prvkem tohoto úsilí je Koordinátor humanitární pomoci OSN, který plní úlohu hlavního strategického poradce, koordinátora a obhájce v oblasti humanitární činnosti. Zároveň stojí v čele Úřadu pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA), který koordinuje poskytování pomoci OSN v případech, kdy rozsah poskytované pomoci přesahuje možnosti a mandát jedné agentury.

Mnozí aktéři – vlády, nevládní organizace, agentury OSN – se snaží reagovat na krize společně. Aby pomoc byla rychlá a efektivní, spolupracují aktéři s OCHA na vytvoření uceleného rámce pomoci.

Působnost Úřadu pro koordinaci humanitární činnosti

V případě krize koordinuje OCHA mezinárodní spolupráci. Konzultuje ji s týmy OSN v daných zemích a provádí meziresortní jednání v ústředí OSN, aby bylo dosaženo shody ohledně hlavních akčních priorit..

OCHA dále koordinuje mise agentur OSN zaměřené na posouzení rozsahu potřebné pomoci, pomáhá mobilizovat nezbytné zdroje prostřednictvím vypisování meziresortních sbírek, organizuje setkání dárců, monitoruje stav příspěvků přicházejících v reakci na výzvy a vydává zprávy o vývoji situace pro dárce a další aktéry. Od roku 1992 se díky meziresortním výzvám podařilo shromáždit přes 14 miliard dolarů pro použití v krizových situacích.

OCHA také spolupracuje se svými partnery v rámci humanitárního společenství při vytváření konsenzu a strategií a definování konkrétních problémů, které vyplývají ze zkušeností získaných při poskytování pomoci. OCHA se snaží zabezpečit, aby byly řešeny všechny zásadní problémy, včetně těch, které svou povahou spadají mimo přímý mandát humanitárních organizací, jako je například utrpení osob vysídlených v rámci jednoho státu. Zviditelňováním humanitárních problémů dává OCHA zaznít hlasům osob, které by se jinak staly jen tichými oběťmi krizí, a zajišťuje, že názory a zájmy humanitárního společenství se odrazí v celkovém úsilí o obnovu a nastolení míru. OCHA prosazuje důsledné respektování humanitárních norem a zásad a upozorňuje na konkrétní specifické problémy, jako je například přístup k postiženým obyvatelům, humanitární dopad sankcí, problematika nášlapných min nebo nekontrolované šíření lehkých zbraní.

Ústřední revolvingový fond OCHA zajišťuje přísun financí potřebných pro okamžitou reakci na krizi. Je využíván humanitárními organizacemi, které mají problémy s přísunem hotovosti před obdržením příspěvků od dárců. Organizace, která si od fondu vypůjčí určitou částku, ji musí splatit v průběhu jednoho roku. Od roku 1992 byl fond využit přibližně stošedesátkrát a půjčil prostředky v souhrnné hodnotě přesahující 228 milionů dolarů.

OCHA rovněž spravuje Relief Web, přední humanitární internetovou stránku, která poskytuje aktuální informace o humanitárních krizích po celém světě (viz www.reliefweb.int).