Ekonomický a sociální rozvojSociální rozvoj

 

S otázkou hospodářského rozvoje je nerozlučně spjata otázka rozvoje sociálního. Toto téma bylo od počátku pro OSN jednou z oblastí přednostního zájmu. V pozadí veškeré činnosti systému OSN je snaha o zlepšení života všech obyvatel světa.

OSN vždy jednoznačně podporovala snahy o zpřístupnění sociálních služeb jako je zdravotnictví, vzdělávání, rodinné plánování a bydlení všem lidem. Světová organizace se podílela nejen na vytváření modelů sociálních programů, ale přispěla i k propojování ekonomických a sociálních aspektů rozvoje. Zdůrazňuje, že jednotlivé prvky rozvoje – sociální, ekonomický, ekologický a kulturní – jsou na sobě vzájemně závislé a nemohou být řešeny samostatně.

Globalizace a liberalizace postavily sociální rozvoj před nové výzvy. Sílí snaha dosáhnout spravedlivějšího rozdělování zisků plynoucích z globalizace. Řada států stále ještě čeká na kýžený prospěch z globalizace. Tam, kde se již projevil, není rovnoměrný.

U více než poloviny světové populace, která nemá přístup k přínosům globalizace, to prohlubuje pocity zoufalství z toho, že slabí nebudou nikdy schopni obstát v konkurenci se silnými a mocnými. Zisky plynoucí z liberalizovaného trhu a z investic je proto třeba využít k omezení chudoby, zvýšení zaměstnanosti a podpoře sociální integrace.

Činnost OSN v sociální oblasti je charakterizována důrazem na zájmy člověka. Důraz na sociální rozvoj pramení zčásti z obavy, že na mezinárodním poli až příliš často převládají ekonomické a politické zájmy na úkor sociálních. Proto se velké mezinárodní konference OSN v průběhu uplynulé dekády zaměřovaly především na problematiku sociálního rozvoje. Světový summit o sociálním rozvoji byl první příležitostí ke společnému postupu v boji proti chudobě, nezaměstnanosti a společenskému rozkladu a v posílení vědomí sociální zodpovědnosti a solidarity ve 21. století.

Problémy sociálního rozvoje představují výzvu pro rozvojové i vyspělé země. V určité míře jsou totiž problémem nezaměstnanosti a chudoby postiženy všechny společnosti. Navíc stále větší počet sociálních problémů – např. nucená migrace, drogy, organizovaný zločin nebo šíření infekčních nemocí – lze úspěšně řešit pouze koordinovaným úsilím celého světa.

Problematiku sociálního rozvoje v rámci OSN řeší Valné shromáždění a Ekonomická a sociální rada (ECOSOC). Jeden z šesti hlavních výborů Valného shromáždění, Sociální, humanitární a kulturní výbor, se věnuje především otázkám sociální sféry. V rámci ECOSOC je hlavním mezivládním orgánem pro otázky rozvoje Komise pro sociální rozvoj. Tvoří ji 46 členských států a je poradním orgánem pro ECOSOC i vlády.

V rámci Sekretariátu OSN působí Odbor pro ekonomické a sociální otázky, jehož náplní práce je výzkum a analýzy a poskytování expertních doporučení. V rámci systému OSN existuje ještě celá řada dalších specializovaných orgánů, fondů, úřadů a programů, které se zabývají různými aspekty sociálního rozvoje.